POB PLENTYN –  NEWYDD-ANEDIG HYD AT 2 OED

 

DYMA DDOLENNI I WEFANNAU SYDD Â GWYBODAETH A ALLAI FOD YN DDEFNYDDIOL I CHI RHWNG YR AMSER Y CAIFF EICH BABI EI ENI A’I AIL BEN-BLWYDD.

 

Ble i ddod o hyd i wybodaeth a chymorth os ydych chi’n cael anawsterau

Os yw eich perthynas yn arbennig o anodd ac yr hoffech gael cymorth ychwanegol ewch i www.relate.org.uk

Os ydych yn fenyw sy’n dioddef trais domestig ewch i www.refuge.org.uk  neu www. welshwomensaid.org.uk/cy/

Os ydych yn ddyn sy’n dioddef trais neu gam-drin domestig ewch i mensadviceline.org.uk neu mankind.org.uk/

Os ydych yn uniaethu fel LHDT+ ac yn profi trais neu gamdriniaeth ddomestig, ewch i  Galop.org.uk

Os ydych chi, neu unrhyw un yn eich cartref yn profi dibyniaeth, gan gynnwys gamblo, defnydd problematig o alcohol neu gyffuriau, ewch i dan247.org.uk/cy/hafan/  neu www.gamcare.org.uk am gymorth gyda materion yn ymwneud â gamblo.

Os ydych chi neu’ch partner yn dioddef o salwch meddwl ewch i www.mind.org.uk/about-us/mind-cymru/ am ragor o wybodaeth a chymorth.

  

Rheoli eich arian

Os oes angen cymorth neu gyngor arnoch ar faterion ariannol gan gynnwys dyled, cysylltwch â Chyngor ar Bopeth yn www.citizensadvice.org.uk/cymraeg/ neu ewch i’r wefan Helpwr Arian https://www.moneyhelper.org.uk/cy

I gael cymorth brys neu gymorth gan fanc bwyd, ewch i www.Citizensadvice.org.uk/cymraeg/

I gael gwybodaeth am gymorth ariannol y gallech fod yn gymwys i’w gael, ewch i: www.gov.uk a chwilio am ‘Financial help if you have children‘.

 

Os ydych chi’n magu plant ar eich pen eich hun

I gael gwybodaeth gyffredinol a chymorth ewch i www.gingerbread.org.uk neu www.familylives.org.uk

Cymorth Ariannol

I gael gwybod pa fathau o gymorth ariannol y mae gennych hawl iddynt (e.e. budd-daliadau, cynhaliaeth plant a chredydau treth) ewch i www.citizensadvice.org.uk/cymraeg/

 

Gofalu amdanoch eich hun ar ôl i’r babi gael ei eni

Bwyta’n iach

I gael rhagor o wybodaeth am fwyta’n iach i famau newydd ewch i www.firststepsnutrition.org/eating-well-infants-new-mums  ac i gael mwy o ryseitiau iachus ewch i : sgiliaumaethamoes.com/ryseitiau-iachus/

Colli pwysau iach

I gael gwybodaeth am golli pwysau iach ewch i pwysauiach.cymru/

Gwella ar ôl rhoi genedigaeth

I gael gwybodaeth am wella ar ôl rhoi genedigaeth ewch i
www.tommys.org/pregnancy-information/after-birth/your-body-after-birth

I gael gwybodaeth am ymarferion llawr y pelfis ar ôl genedigaeth ewch i www.nhs.uk/conditions/baby/support-and-services/your-post-pregnancy-body/

Gweithgarwch corfforol ar ôl i’ch babi gael ei eni

I gael gwybodaeth am weithgarwch corfforol ar ôl rhoi genedigaeth ewch i thepogp.co.uk/patient_ information/womens_health/ advice_guidance_for_exercise_in_the_childbearing_years.aspx neu https://111.wales.nhs.uk/LiveWell/Pregnancy/newmumspostbody/?locale=cy&term=A

Gofalu am eich dannedd

Os nad ydych wedi cofrestru gyda deintydd ewch i https://111.wales.nhs.uk/localservices/default.aspx?s=Dentist&locale=cy&term=A

i ddod o hyd i ddeintyddion y GIG yn eich ardal chi sy’n derbyn cleifion GIG newydd ar hyn o bryd.

  

Cymorth i roi’r gorau i ysmygu

I gael cymorth i roi’r gorau i ysmygu ewch i http://www.helpafiistopio.cymru

Atal cenhedlu

I gael gwybodaeth am atal cenhedlu ewch i 111.wales.nhs.uk/contraception/?locale=cy&term=A

Eich plentyn yn tyfu’n iach

I gael gwybodaeth am helpu eich plentyn i gynnal pwysau iach wrth iddo dyfu, ewch i https://everychild.wales/?lang=cy

I gael gwybodaeth i’ch helpu i ddeall sut bydd eich babi’n tyfu dros amser, ewch i 111.wales.nhs.uk/doityourself/pregnancy/babyhealthweightheight/?locale=cy&term=A

Maeth eich plentyn

Bwydo ar y fron

I gael gwybodaeth am ailddechrau bwydo ar y fron ar ôl saib, ewch i wefan y Gymdeithas Mamau sy’n Bwydo ar y Fron yn https://abm.me.uk/breastfeeding-information/relactation/

 Os ydych yn draws neu’n anneuaidd 

Os ydych yn draws neu’n anneuaidd a’ch bod am fwydo ar y frest, ewch i 111.wales.nhs.uk/livewell/pregnancy/Chestfeeding%20if%20you’re%20trans%20or%20non-binary/?locale=cy&term=A

Mastitis

I gael gwybodaeth am beth yw mastitis a beth allwch chi ei wneud i leddfu’r boen ewch i 111.wales.nhs.uk/encyclopaedia/m/article/mastitis?locale=cy&term=A

Tynnu llaeth o’r fron

I gael gwybodaeth am dynnu llaeth o’r fron ewch i 111.wales.nhs.uk/livewell/pregnancy/breastfeedingexpressing/?locale=cy&term=A

neu gwyliwch y fideo yn www.unicef.org.uk/babyfriendly/babyfriendly-resources/breastfeedingresources/hand-expression-video

 

Yfed alcohol wrth fwydo ar y fron

I gael gwybodaeth am yfed alcohol wrth fwydo ar y fron, ewch i www.breastfeedingnetwork.org.uk/alcohol/

 

Cyfuno bwydo ar y fron gyda bwydo â photel

I gael gwybodaeth am yr hyn y gallwch ei wneud i gynnal cyflenwad llaeth y fron ar ôl cyflwyno bwydo â fformiwla, ewch i www.nhs.uk/conditions/baby/breastfeeding-and-bottle-feeding/bottle-feeding/combine-breast-and-bottle/

 

Fitaminau

I weld a oes gennych hawl i fitaminau atodol ar gyfer eich babi trwy’r cynllun Cychwyn Iach, ewch i www.healthystart.nhs.uk.

I gael gwybodaeth am y fitaminau a’r maetholion sydd eu hangen ar eich babi a pham eu bod yn bwysig, ewch i 111.wales.nhs.uk/livewell/pregnancy/Weaningvitamins?locale=cy&term=A

Cyflwyno bwydydd solet

Arwyddion bod eich babi yn barod ar gyfer bwydydd solet

I gael gwybodaeth am arwyddion bod eich babi yn barod am fwyd solet, ewch i 111.wales.nhs.uk/livewell/pregnancy/Weaningsolidfoods/?locale=cy&term=A

 

Syniadau am ryseitiau

Ewch i everychildwales.co.uk/bwyd-teulu/ryseitiau/?lang=cy am syniadau ryseitiau bwyd i’r teulu.

I gael gwybodaeth am gyflwyno eich babi i fwydydd solet, gan gynnwys dietau llysieuol a fegan, ewch i www.firststepsnutrition.org/eating-well-infants-new-mums  a chwiliwch am ‘Eating well: the first year’.

I gael gwybodaeth am fwydo’ch plentyn bach ewch i www.firststepsnutrition.org/eating-well-early-years

 

Alergeddau

Am wybodaeth ewch i: https://www.nhs.uk/conditions/baby/weaning-and-feeding/food-allergies-in-babies-and-young-children/

 

Gwag-gyfogi

I ddysgu mwy am wag-gyfogi gwyliwch y fideo hwn gan BabyCentre yn https://www.youtube.com/watch?v=BgGMDeT_Q8U

  

Ymdopi â babi sy’n crio

Am gyngor ar ymdopi â babi sy’n crio ewch i www.llyw.cymru/magu-plant-rhowch-amser-iddo/canllawiau-a-chyngor/cyfnodau-anodd-a-cyffredin/ymdopia-babi-syn-crio

Cwsg

I gael cyngor ar helpu eich babi i setlo yn y nos wrth iddo dyfu ewch i 111.wales.nhs.uk/livewell/pregnancy/babyhealthsleepproblems/?locale=cy&term=A

Cysgu diogel

I gael gwybodaeth am rannu gwely gyda’ch babi (cyd-gysgu) ewch i: https://www.lullabytrust.org.uk/safer-sleep-advice/co-sleeping/

I gael arweiniad ar gysgu diogel ewch i www.lullabytrust.org.uk

Ewch i www.lullabytrust.org.uk/ wp-content/uploads/The-Lullaby-Trust-Product-Guide-Web.pdf i gael gwybodaeth am sachau cysgu a hanfodion cysgu mwy diogel eraill.

 

Lapio babi mewn lliain (swaddling)

I gael rhagor o wybodaeth am lapio eich babi mewn lliain yn ddiogel ewch i www.lullabytrust.org.uk/safer-sleep-advice/swaddling-slings/

  

Cadw eich plentyn yn ddiogel

I gael arweiniad cyffredinol ar gadw eich plentyn yn ddiogel ewch i capt.org.uk

Batris botwm

I gael gwybodaeth am beryglon batris botwm, ewch i www.capt.org.uk/button-battery-safety

 

Diogelwch wrth roi bath i’ch babi

I gael gwybodaeth am gadw’ch babi’n ddiogel yn y bath ewch i www.rospa.com/resources/hubs/keeping-kids-safe/bath-time,

ac am gyngor mwy cyffredinol am roi bath i’ch babi ewch i: 111.wales.nhs.uk/livewell/pregnancy/newbornessentialswashing?locale=cy&term=A

 

Seddi ceir

I gael gwybodaeth am ddefnyddio seddi ceir yn ddiogel, ewch i www.lullabytrust.org.uk/safer-sleep-advice/car-seats-and-sids/

 

Slingiau neu gariwyr babi 

I gael rhagor o wybodaeth am ddefnyddio slingiau neu gariwyr babanod yn ddiogel, ewch i www.lullabytrust.org.uk/safer-sleep-advice/swaddling-slings/

 

Fframiau cerdded babi

I gael gwybodaeth am ddefnyddio fframiau cerdded babi yn ddiogel, ewch i apcp.csp.org.uk/system/files/documents/2023-03/ Babywalker%20v2.pdf

 

Gofalu am iechyd eich plentyn

Brechiadau

I gael rhestr gyflawn o frechiadau y bydd eich plentyn yn eu cael yn ystod dwy flynedd gyntaf ei fywyd ewch i:  icc.gig.cymru/pynciau/imiwneiddio-a-brechlynnau/brechu/

I gael rhagor o wybodaeth am frechiadau ewch i 111.wales.nhs.uk/livewell/vaccinations/top10questionsaboutchildhoodvaccinations/?locale=cy&term=A

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am frechlynnau a gynigir yng Nghymru a’r salwch y maent yn ei atal o: icc.gig.cymru/pynciau/imiwneiddio-a-brechlynnau/

 

Hylendid

I gael gwybodaeth am hylendid amser bwyd ewch i https://everychild.wales/gweithwyr-proffesiynol/?lang=cy a lawrlwythwch y Llyfryn Bwydydd Solet (sydd ar gael yn yr adran’ Adnoddau’).

  

Cymorth cyntaf

Gallwch ddod o hyd i gyfarwyddiadau cymorth cyntaf a gweld fideos defnyddiol yn https://www.redcross.org.uk/first-aid/learn-first-aid-for-babies-and-children neu ewch i https://www.resus.org.uk/library/2021-resuscitation-guidelines/paediatric-basic-life-support-guidelines, neu www.sja.org.uk/get-advice/first-aid-advice/paediatric-first-aid/.

Ewch i www.redcross.org.uk/first-aid/first-aid-apps i gael apiau y gallwch eu lawrlwytho yn syth i’ch ffôn.

 

Salwch mewn babanod

Ewch i https://111.wales.nhs.uk/encyclopaedia/f/article/feverinchildren?locale=cy&term=A i gael gwybodaeth am beth i’w wneud os oes gan eich plentyn dymheredd uchel.

I gael gwybodaeth am lid yr ymennydd a sepsis ewch i: https://111.wales.nhs.uk/encyclopaedia/m/article/meningitis/?locale=cy&term=A neu www.meningitis.org/meningitis/check-symptoms

 

Colig

I gael cyngor ar beth i’w wneud os oes gan eich babi golig ewch i https://111.wales.nhs.uk/colic/?locale=cy&term=A

Gofal deintyddol

Dod o hyd i ddeintydd

I ddod o hyd i ddeintydd GIG i gofrestru eich plentyn ag ef, ewch i: https://111.wales.nhs.uk/localservices/default.aspx?s=Dentist&locale=cy&term=A

Gofalu am ddannedd eich babi

I gael gwybodaeth am leddfu poen torri dannedd a gofalu am ddannedd eich babi, ewch i www.nhs.uk/conditions/baby/babys-development/teething/tips-for-helping-your-teething-baby/

Am awgrymiadau ymarferol ar ofalu am ddannedd eich plentyn ewch i icc.gig.cymru/gwasanaethau-a-thimau/cynllun-gwen/

Datblygiad eich plentyn   

Lleferydd, iaith a chyfathrebu

Mae adnoddau Siarad Gyda Fi Llywodraeth Cymru yn darparu gwybodaeth am fanteision siarad â’ch babi, a’r hyn y gallwch chi ei wneud i helpu sgiliau lleferydd, iaith a chyfathrebu eich babi –www.llyw.cymru/siarad-gyda-fi

Rheoli ymddygiad a theimladau eich plentyn

Am wybodaeth ac awgrymiadau ar gyfer deall teimladau ac ymddygiad eich plentyn wrth iddo fynd yn hŷn, ewch i www.llyw.cymru/magu-plant-rhowch-amser-iddo/plant-0-4-oed/ymddygiad-plant-0-4-oed

 

Darllen

Gallwch feithrin cariad eich plentyn at ddarllen gyda’r pecynnau llyfrau Dechrau Da am ddim y byddwch yn eu cael gan eich ymwelydd iechyd. I gael gwybod mwy ewch i: https://www.booktrust.org.uk/cy-gb/what-we-do/programmes-and-campaigns/bookstart/families/bookstart-in-wales

Chwarae

I gael gwybodaeth am bwysigrwydd chwarae a syniadau ar gyfer gweithgareddau chwarae ewch i: 111.wales.nhs.uk/livewell/pregnancy/learningplayideas/?locale=cy&term=A neu https://www.nspcc.org.uk/keeping-children-safe/support-for-parents/look-say-sing-play/

Am syniadau ar gyfer chwarae mewn unrhyw amgylchedd, yn ogystal â gwybodaeth am  bwysigrwydd chwarae ewch i https://111.wales.nhs.uk/livewell/pregnancy/learningkidsactive/?locale=cy&term=A  neu https://www.playfulchildhoods.wales

Am syniadau ar gyfer chwarae tu allan ewch i https://everychild.wales/ewch-i-chwarae-yn-yr-awyr-agored-bob-dydd/?lang=cy

I ddarganfod mwy am bwysigrwydd chwarae ewch i  https://plentyndodchwareus.cymru/

  

Siarad Cymraeg

Mae Cymraeg i Blant yn cynnig cymorth ymarferol i chi a’ch plentyn ddefnyddio’r Gymraeg. Ewch i https://www.llyw.cymru/cymraeg-i-blant i gael gwybod mwy.

Dysgu eich plentyn i ddefnyddio poti

I gael gwybodaeth am ddysgu eich plentyn i ddefnyddio poti ewch i www.eric.org.uk/potty-training/

 

Hawliau eich plentyn

I gael gwybodaeth am sut mae’r gyfraith yn amddiffyn plant rhag cosb gorfforol yng Nghymru ewch i https://www.llyw.cymru/stopio-cosbi-corfforol-i-blant

Am wybodaeth am hawliau plant o dan Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP)ewch i www.complantcymru.org.uk/confensiwn-y-cenhedloedd-unedig-ar-hawliaur-plentyn-gwybodaeth-i-rieni/

 

Dychwelyd i’r gwaith

Eich hawliau ar ôl i chi ddychwelyd i’r gwaith

I gael gwybodaeth am eich hawliau fel rhiant pan fyddwch yn dychwelyd i’r gwaith ewch i www.citizensadvice.org.uk/cymraeg/ neu www.yourrights.org.uk/parentalrights/maternity-leave-is-ending-what-are-your-options

 

Bwydo ar y fron ar ôl i chi ddychwelyd i’r gwaith

Gallwch gael gwybodaeth am hawliau mamolaeth a bwydo ar y fron ar ôl i chi ddychwelyd i’r gwaith o: maternityaction.org.uk/advice/continuing-to-breastfeed-when-you-return-to-work/

 

Gofal plant

I gael gwybodaeth am wasanaethau gofal plant lleol ewch i: www.gwybodaethgofalplant.cymru/home

I gael gwybod mwy am y cynnig Gofal Plant Di-dreth ewch i  www.gov.uk/help-gyda-chostau-gofal-plant neu  www.gov.uk/gofal-plant-syn-rhydd-o-dreth

 

Dolenni i wefannau allanol

Mae’r wefan hon yn cynnwys dolenni i wefannau eraill. Mae ein polisi preifatrwydd yn berthnasol i’r wefan hon yn unig, felly pan fyddwch yn symud i wefan arall sy’n casglu gwybodaeth bersonol dylech bob amser ddarllen y polisi preifatrwydd sy’n ymwneud â’r wefan honno.

 

Cysylltu â ni
Ar gyfer pob sylw, ymholiad a chais arall yn ymwneud â’n defnydd o’ch gwybodaeth, cysylltwch ag:

 

Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru
Rhif 2 Capital Quarter
Stryd Tyndall
Caerdydd
CF10 4BZ

Ffôn: 029 20 227 744
E-bost: general.enquiries@wales.nhs.uk