Dyma ddolenni i wefannau sydd â gwybodaeth y gallech chi ddod o hyd i ddefnyddiol yn ystod beichiogrwydd neu pan fydd y babi’n cael ei eni.

 

Datblygiad eich baban  

Adnoddau Siarad Gyda Fi Llywodraeth Cymru sy’n rhoi arweiniad ar yr hyn y gallwch chi ei wneud yn ystod beichiogrwydd ac ar ôl rhoi genedigaeth i helpu sgiliau lleferydd, iaith a chyfathrebu eich baban – www.llyw.cymru/siarad-gyda-fi

Gwybodaeth am ofalu am iechyd meddwl yn ystod beichiogrwydd ac ar ôl rhoi genedigaeth

Canllaw llesiant iechyd meddwl Tommy yn ystod beichiogrwydd – www.tommys.org/pregnancy-information/im-pregnant/mental-health-during-and-after-pregnancy/wellbeing-plan
Canllawiau iechyd meddwl a llesiant cyffredinol MIND – www.mind.org.uk/cy/mind-cymru/
Cyngor GIG Cymru ar reoli eich iechyd meddwl yn ystod beichiogrwydd  111.wales.nhs.uk/doityourself/pregnancy/existinghealthproblemsmentalhealth?locale=cy&term=A
Cyngor GIG Cymru ar reoli eich iechyd meddwl ar ôl genedigaeth y baban – 111.wales.nhs.uk/livewell/pregnancy/DepressedAfterChildbirth?locale=cy&term=A
Canllawiau GIG Cymru ar ofalu am eich iechyd meddwl a’ch llesiant – 111.wales.nhs.uk/encyclopaedia/m/article/mentalhealthandwellbeing?locale=cy&term=A

Iechyd cyffredinol yn ystod beichiogrwydd

Gwybodaeth gyffredinol GIG Cymru am iechyd yn ystod beichiogrwydd – 111.wales.nhs.uk/livewell/pregnancy/default.aspx?locale=cy&term=A
Gwybodaeth GIG y DU am fagu pwysau iach yn ystod beichiogrwydd – www.nhs.uk/pregnancy/related-conditions/common-symptoms/weight-gain/

Gwybodaeth iechyd cyffredinol (i Dadau a Phartneriaid)

Gwybodaeth Pwysau Iach Byw’n Iach am fwyta’n iach a bod yn gorfforol egnïol – pwysauiach.cymru/

 

Maeth yn ystod beichiogrwydd

Canllawiau GIG Cymru ar fitaminau yn ystod beichiogrwydd – 111.wales.nhs.uk/livewell/pregnancy/HealthWellbeingVitamins?locale=cy&term=A
Healthy Start Scheme – www.healthystart.nhs.uk
Canllawiau Trussell Trust ar gael mynediad at fanciau bwyd –
www.trusselltrust.org/get-help/emergency-food/food-vouchers/
Canllawiau First Steps Nutrition Trust ar fwyta’n iach yn ystod beichiogrwydd – www.firststepsnutrition.org/eating-well-in-pregnancy
Gwybodaeth UK Association of Dietitians am faeth yn ystod beichiogrwydd – www.bda.uk.com/resource/pregnancy-diet.html
Gwybodaeth am gyrsiau Sgiliau Maeth am Oes a gynhelir gan y GIG yn eich ardal – sgiliaumaethamoes.com/amdanom-ni/
Plât bwyta’n iach y Vegan Society ar gyfer feganiaid – www.vegansociety.com/sites/default/files/uploads/downloads/The%20Vegan%20Eatwell%20Guide_2.pdf

Diogelwch bwyd yn ystod beichiogrwydd

Canllawiau GIG Cymru ar fwydydd i’w hosgoi yn ystod beichiogrwydd –111.wales.nhs.uk/livewell/pregnancy/FoodstoAvoidHW?locale=cy&term=A
Canllawiau’r Asiantaeth Safonau Bwyd ar osgoi gwenwyn bwyd (a chwilio am Gyngor i Ddefnyddwyr) – www.food.gov.uk/cy

 

Osgoi heintiau yn ystod beichiogrwydd

Canllawiau GIG Cymru ar osgoi heintiau yn ystod beichiogrwydd – 111.wales.nhs.uk/livewell/pregnancy/HealthWellbeingInfections?locale=cy&term=A

 

Gofal deintyddol yn ystod beichiogrwydd

Gwybodaeth GIG Cymru am ddod o hyd i ddeintydd GIG yn eich ardal –111.wales.nhs.uk/localservices/default.aspx?s=Dentist&pc=n&sort=default&locale=cy&term=A

 

Cymryd meddyginiaethau yn ystod beichiogrwydd

Cyngor GIG Cymru ar gymryd meddyginiaethau yn ystod beichiogrwydd – 111.wales.nhs.uk/livewell/pregnancy/HealthandwellbeingPharmacy?locale=cy&term=A

 

Defnyddio cyffuriau ac alcohol

Drug and Alcohol Network (DAN 247) – am gymorth a chefnogaeth i roi’r gorau i ddefnyddio cyffuriau neu alcohol – dan247.org.uk/cy/hafan/

Ysmygu

Helpa Fi i Stopio am gymorth a chefnogaeth i roi’r gorau i ysmygu – www.helpafiistopio.cymru/

 

Gweithgarwch corfforol yn ystod beichiogrwydd ac ar ôl rhoi genedigaeth

Canllawiau GIG y DU ar weithgarwch corfforol yn ystod beichiogrwydd – www.nhs.uk/pregnancy/keeping-well/exercise/
Gwybodaeth Pelvic Obstetric Gynaecological Physiotherapy am ymarfer corff yn ystod ac ar ôl beichiogrwydd – thepogp.co.uk/patient_information/womens_health/advice_guidance_for_exercise_in_the_childbearing_years.aspx
Canllawiau GIG Cymru ar weithgarwch corfforol a gofalu am lawr eich pelfis yn ystod beichiogrwydd – https://111.wales.nhs.uk/livewell/pregnancy/HealthWellbeingExercise?locale=cy&term=A
Canllawiau GIG y DU ar weithgarwch corfforol yn ystod beichiogrwydd – – www.nhs.uk/pregnancy/keeping-well/exercise/
Gwybodaeth Iechyd Cyhoeddus Cymru am brofion sgrinio cyn geni – icc.gig.cymru/gwasanaethau-a-thimau/sgrinio/sgrinio-cyn-geni-cymru/
Gwybodaeth GIG Cymru am eich amserlen o apwyntiadau cynenedigol – 111.wales.nhs.uk/LiveWell/Pregnancy/Antenatal%20appointments/?locale=cy&term=A
Gwybodaeth GIG Cymru ynghylch pa weithwyr iechyd proffesiynol fydd yn gofalu amdanoch yn ystod eich beichiogrwydd – 111.wales.nhs.uk/livewell/pregnancy/whoswho/?locale=cy&term=A

 

Brechiadau yn ystod beichiogrwydd

Canllawiau GIG Cymru ar frechu yn ystod beichiogrwydd – 111.wales.nhs.uk/livewell/pregnancy/CanIhavevaccinationsinpregnancy/?locale=cy&term=A
Gwybodaeth Royal College of Obstetricians and Gynaecologists am y brechlyn COVID a beichiogrwydd – www.rcog.org.uk/guidance/coronavirus-covid-19-pregnancy-and-women-s-health/

 

Prynu seddi plant ar gyfer car

Canllawiau RoSPA ar brynu seddi plant ar gyfer car – www.childcarseats.org.uk

 

Gwybodaeth am eich hawliau yn ystod beichiogrwydd

Gwybodaeth Birthrights am eich hawliau yn ystod beichiogrwydd – birthrights.org.uk
Gwybodaeth Birthrights am gydsynio yn ystod gofal cynenedigol ac ar ôl rhoi genedigaeth – www.birthrights.org.uk/factsheets/consenting-to-treatment/

 

Eich hawliau cyflogaeth yn ystod beichiogrwydd ac ar ôl rhoi genedigaeth

Gwybodaeth Llywodraeth y DU am eich hawliau cyflogaeth yn ystod beichiogrwydd ac ar ôl rhoi genedigaeth, a’r mathau o gymorth ariannol y mae gennych hawl iddynt – www.gov.uk/browse/childcare-parenting/pregnancy-birth
Gwybodaeth Llywodraeth y DU am eich hawliau fel cyflogai beichiog – www.gov.uk/working-when-pregnant-your-rights
Gwybodaeth Citizens Advice  am eich hawliau cyflogaeth tra byddwch yn feichiog – www.citizensadvice.org.uk/work/maternity-and-parental-rights/check-your-maternity-and-parental-rights/rights-while-pregnant-or-on-maternity-leave/rights-while-youre-pregnant-at-work/
Gwybodaeth Maternity Action am eich hawliau yn ystod beichiogrwydd – maternityaction.org.uk
Gwybodaeth Maternity Action am eich hawliau yn ystod beichiogrwydd os ydych ar gontract dim oriau – maternityaction.org.uk/advice/zero-hours-contracts-maternity-and-parental-rights/ 
Gwybodaeth Llywodraeth y DU am absenoldeb tadolaeth – www.gov.uk/paternity-pay-leave
Canllawiau cyffredinol Citizens Advice – www.citizensadvice.org.uk
Canllawiau ar ddod o hyd i’ch swyddfa Citizens Advice agosaf – www.citizensadvice.org.uk/cymraeg/amdanom-ni/contact-us/contact-us/Cysylltu-a-ni/
Gwybodaeth Llywodraeth y DU am swyddi a gwaith – www.gov.uk/contact-jobcentre-plus

Rheoli eich arian

Canllawiau’r Money Helper Service ar reoli cyllid y teulu – www.moneyhelper.org.uk

Ffynonellau cymorth pan fyddwch chi’n profi problemau mewn perthynas 

Canllawiau Relate ar reoli problemau mewn perthynas – www.relate.org.uk
Canllawiau Cymorth i Ferched Cymru ar geisio cymorth os ydych yn dioddef cam-drin domestig – www.welshwomensaid.org.uk/cy/

Cymorth i rieni sengl

Canllawiau Gingerbread ar ble i chwilio am gymorth os ydych yn rhiant sengl – www.gingerbread.org.uk

Ymdopi â cholli baban

Canllawiau GIG Cymru ar ymdopi pan fydd rhieni’n colli baban yn ystod beichiogrwydd – 111.wales.nhs.uk/livewell/pregnancy/PregnancyGoesWrong?locale=cy&term=A
Canllawiau’r Miscarriage Association ar ymdopi â chamesgoriad – www.miscarriageassociation.org.uk
Cymorth colli baban Tommy – www.tommys.org/baby-loss-support
Cymorth mewn profedigaeth Sands – www.sands.org.uk

Esgor a rhoi genedigaeth

Gwybodaeth GIG Cymru am eich opsiynau o ran man geni – 111.wales.nhs.uk/livewell/pregnancy/WhereYouCanGiveBirth?locale=cy&term=A
Gwybodaeth GIG Cymru am esgor cynamserol – 111.wales.nhs.uk/livewell/pregnancy/PrematureLabour?locale=cy&term=A
Gwybodaeth GIG Cymru am arwyddion esgor  – 111.wales.nhs.uk/livewell/pregnancy/SignsAndStagesLabour/?locale=en&term=A
Gwybodaeth GIG Cymru am y camau esgor – 111.wales.nhs.uk/livewell/pregnancy/StagesLabour/?locale=cy&term=A
Canllawiau GIG y DU ar roi genedigaeth â chymorth –
www.nhs.uk/pregnancy/labour-and-birth/what-happens/forceps-or-vacuum-delivery/
Canllawiau GIG Cymru ar gael toriad Cesaraidd – 111.wales.nhs.uk/livewell/pregnancy/Caesarean/?locale=cy&term=A

Profion arferol ar gyfer y baban newydd-anedig

Gwybodaeth Iechyd Cyhoeddus Cymru am sgrinio smotyn gwaed ar gyfer baban newydd-anedig –
icc.gig.cymru/gwasanaethau-a-thimau/sgrinio/sgrinio-smotyn-gwaed-newydd-anedig-cymru/
Gwybodaeth Iechyd Cyhoeddus Cymru am sgrinio clyw ar gyfer baban newydd-anedig – icc.gig.cymru/gwasanaethau-a-thimau/sgrinio/sgrinio-clyw-babanod-cymru/
Gwybodaeth GIG Cymru am yr archwiliad corfforol baban newydd-anedig –
111.wales.nhs.uk/LiveWell/Pregnancy/newbornphysicalexamination?locale=cy&term=A

Gofalu am eich baban newydd-anedig 

Canllawiau GIG Cymru ar newid cewyn eich baban – 111.wales.nhs.uk/livewell/pregnancy/newbornessentialsnappies/?locale=cy&term=A
Canllawiau GIG Cymru ar olchi’ch baban newydd-anedig – 111.wales.nhs.uk/livewell/pregnancy/newbornessentialswashing/?locale=cy&term=A

Cysuro baban sy’n crio 

Cyngor Magu Plant. Rhowch amser iddo Llywodraeth Cymru ar gysuro baban sy’n crio – www.llyw.cymru/magu-plant-rhowch-amser-iddo/canllawiau-a-chyngor/cyfnodau-anodd-a-cyffredin/ymdopia-babi-syn-crio

Amgylcheddau cysgu diogel i’ch baban 

Canllawiau cysgu diogel The Lullaby Trust – www.lullabytrust.org.uk

Bwydo ar y fron 

Cyngor GIG Cymru ar ddilyn deiet iach wrth fwydo ar y fron – 111.wales.nhs.uk/livewell/pregnancy/breastfeedingdiet?locale=cy&term=A
Canllawiau’r Twins Trust ar fwydo gefeilliaid ar y fron –  twinstrust.org/let-us-help/parenting/under-1s/feeding/breastfeeding.html
Gwybodaeth Pob Plentyn Cymru am fanteision bwydo ar y fron – everychildwales.co.uk/helpuch-baban-i-dyfun-gyson/?lang=cy
Gwybodaeth GIG Cymru am fanteision bwydo ar y fron – 111.wales.nhs.uk/livewell/pregnancy/breastfeedingwhy/?locale=cy&term=A
Gwybodaeth GIG Cymru am reoli poen yn y fron wrth fwydo ar y fron – www.nhs.uk/conditions/baby/breastfeeding-and-bottle-feeding/breastfeeding-problems/breast-pain/
Gwybodaeth Unicef am Fwydo ar y Fron – www.unicef.org.uk/babyfriendly/
Canllawiau The I Feed Project ar feithrin perthynas gyda’ch baban wrth fwydo ar y fron – www.ifeedproject.co.uk/

Gwella ar ôl rhoi genedigaeth 

Gwybodaeth Tommy am wella ar ôl rhoi genedigaeth – www.tommys.org/pregnancy-information/after-birth/your-body-after-birth
Canllawiau GIG Cymru ar wella ar ôl episiotomi neu rwyg yn y perinëwm – 111.wales.nhs.uk/LiveWell/Pregnancy/Episiotomy/?locale=cy&term=A
Gwybodaeth GIG Cymru am atal cenhedlu yn dilyn rhoi genedigaeth – 111.wales.nhs.uk/doityourself/pregnancy/newmumssexcontraception/?locale=cy&term=A

Cofrestru genedigaeth eich baban 

Gwybodaeth Llywodraeth y DU i rieni wrth gofrestru genedigaethau eu babanod – www.gov.uk/register-birth

Dod yn rhiant benthyg 

Gwybodaeth Llywodraeth y DU ar gyfer rhieni a fydd yn cael plentyn drwy fam fenthyg – www.gov.uk/government/publications/having-a-child-through-surrogacy/care-in-surrogacy-guidance-for-the-care-of-surrogates-and-intended-parents-in-surrogate-births-in-england-and-wales